Heraklit

Heraklit

* Ephesos ca. 520 v. Chr.

† Ephesos ca. 460 v. Chr.