Sokrates

Sokrates

* Alopeke 469 v. Chr.

† Athen 399 v. Chr.